Historikk

Norsk Heraldisk Forenings historie

Stiftelse og formål

Norsk Heraldisk Forening ble stiftet 27. februar 1969 i Riksarkivets lokaler i Oslo. Det skjedde etter lang tids forberedelse med utsendelse av innbydelser vedlagt Historisk Tidsskrift, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og det nordiske Heraldisk Tidsskrift. Foreningens formål skulle være gjennom møter, foredrag og utsendelser å fremme studiet av og kjennskapet til heraldikk og beslektede emner som flagg, segl og bumerker, samt være et opplysende og veiledende organ i slike spørsmål. Dette er fortsatt foreningens formål. I de senere år har medlemstallet variert mellom 150 og 250.


Foreningens ledelse

Som første formann ble valgt ornitologen, dr. philos Herman L. Løvenskiold. Etter fire år overtok rektor C. S. Schilbred som formann for ett år, og deretter kommandørkaptein Andreas Stang i tre år.

Etter Stang ledet advokat Hans Cappelen (bildet) foreningen i hele tretten år.

I 1990 mottok fylkeskonservator Geir Helgen formannsklubben, også han for hele tretten år.

Advokat Tom S. Vadholm overtok i 2003 og satt som formann helt til 2015, da seniorrådgiver i skatteetaten Kaare Seeberg Sidselrud overtok.


Av andre kjente styremedlemmer kan nevnes generalmajor Arne D. Dahl, kjent fra kampene i Finnmark, førstearkivar dr. philos. og lokalhistoriker Gunnar Christie Wasberg, seglkonservator og kunstner Odd Fjordholm, generalmajor Thorbjørn B. Bergersen, hovedansvarlig for gjeninnføring av heraldikken i forsvaret, samt oberst Jan Eide som i dag er forsvarets heraldiske konsulent.

I 2005 fikk styret sitt første kvinnelige medlem ved professor dr. philos. Erla Bergendahl Hohler.

Etter det har det alltid vært minst en kvinne i styret, på det meste hele tre.


Spesialutvalg og arbeidsgrupper

Fra 1997 har Norsk Heraldisk Forening hatt et Historisk utvalg og et Rådgivende Utvalg. Historisk Utvalg tar seg av heraldiske spørsmål av historisk karakter. Rådgivende utvalg avgir uttalelser bl.a. om spørsmål vedrørende nye eller arvede våpen så vel som saker av mer juridisk karakter. Størst oppdrag har vært to ganger å utarbeide retningslinjer for bruk av kommunevåpen for Kommunenes Sentralforbund. Fra 2007 har foreningen også hatt en Kirkeheraldisk Arbeidsgruppe som skal ivareta denne side ved heraldikken.


Møter og utflukter

Medlemsmøtene har vært av de viktigste begivenheter i foreningen. Men på grunn av Norges spredte bosetning, har disse – med ett generelt unntak - alltid vært holdt i Oslo eller i forbindelse med en tur fra Oslo. Noen møteprogram ble først kalt "Medlemmenes egen aften". Dette ble fra 1999 institusjonalisert som såkalte Heraldiske verksteder. Antall møter pr. år har variert, men siden 2003 har det normalt vært holdt ca fire årlige foredragsmøter.  Både spesialister blant medlemmene og andre har holdt foredrag på møtene om sine spesielle emner, ofte med historisk eller kunstnerisk innhold. Man har også hatt besøk av kjente heraldikere fra utlandet, således flere fra Sverige, Danmark og Storbritannia.  Oslomøtene har siden 1000-årsskiftet vært holdt i lokaler i tilknytning til Norsk Slektshistorisk Forening, delvis også foreningen DIS-Norge, Slekt og Data.


Siden høsten 2010 har vi hatt møtene i Kulturvernets hus i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo.  Med noe ujevnt mellomrom har man også arrangert turer med heraldisk innhold fra Oslo til forskjellige steder på Østlandet.  Siden 2003 har septembermøtet hvert annet år vært erstattet med en slik tur.


Rogaland Lokalavdeling

I mars 2009 ble det dannet en Rogaland Lokalavdeling av Norsk Heraldisk Forening. Lokalavdelingen fikk agent Axel H. Leversen som lokalavdelingsleder. På grunn av personlige forhold har etter hvert pensjonert tingrettsdommer Henrik Lunde overtatt som den lokale kontaktmann. Det har hvert år vært avholdt et foredragsmøte i Stavanger inntil covid-pandemien kom.

 

Forholdet til det nordiske "Heraldisk Selskap" og foreninger i våre naboland

Norsk Heraldisk Forening var opprinnelig en såkalt lokalavdeling av det nordiske Heraldisk Selskap (Societas Heraldica Scandinavica - SHS) med bakgrunn fra Danmark.  Fra 1988 har imidlertid Norsk Heraldisk Forening vært en helt uavhengig forening idet tilknytningen til SHS ikke gav noen fordeler.  NHF har imidlertid vedtektsfestet at styret ivaretar foreningens forbindelse med Societas Heraldica Scandinavica (Heraldisk Selskap).  De fleste av foreningens formenn har vært medlem eller varamedlem i SHS' styre, og flertallet av foreningens medlemmer er også medlem av SHS og mottar to ganger årlig Heraldisk Tidsskrift med et høyt, faglig nivå. Siden 2012 har NHFs nåværende formann, Kaare Seeberg Sidselrud, vært tidsskriftets redaktør.  SHS arrangerer dessuten nordiske konferanser hvert annet år på omgang mellom landene.  Foreningen står også i nær forbindelse med de heraldiske foreninger i Sverige, Finland og Island


Deltakelse i konferanser, kongresser o.l.

Normalt avholdes det hvert annet år en internasjonal genealogisk og heraldisk kongress. I august 2014 sto Norsk Heraldisk Forening sammen med Norsk Slektshistorisk Forening som arrangør av kongressen i Oslo.  Dette var en stor oppgave for foreningen.  Som foran nevnt avholder også Heraldisk Selskap (SHS) egne, nordiske konferanser hvert annet år.  Den var i Oslo i 2005, i Trondheim i 2013 og igjen i Oslo i 2019.  Selv om konferansene formelt foregår i regi av det nordiske selskapet, er det ingen tvil om at særlig konferansene i Oslo i praksis ble organisert av Norsk Heraldisk Forening. 


Våpenbrevet

Fra 1975 ble et stensilert rundskriv til medlemmene kalt "Meddelelse til medlemmene. Det var Hans Cappelen som sto bak dette.  Til å begynne med inneholdt det stort sett praktiske opplysninger om foreningens program. Etter hvert, særlig i Geir Helgens formannsperiode, kom det også opplysninger om andre heraldiske forhold. I 2002, nr. 64, endret bladet navn til "Våpenbrevet". I 2005 gikk man over fra A4-format til A5-format og høsten 2008 kom Våpenbrevet i farger. Disse endringene kan særlig tilskrives Kaare Seeberg Sidselrud som hovedredaktør. I 2011 ble det mangeårige redaksjonsmedlemmet  Geir Nordhus ny redaktør, året efter ble våpenkunstneren, mag.art. Einar Evar redaktør og fra 2020 har Gaute R. Risholt vært redaktør. Readaktøren er støttet av en redaksjonskomite. 

Våpenbrevet utkommer p.t. tre ganger årlig som et fyldig og smakfullt medlemsorgan for foreningen.


Biblioteket

Foreningen har gjennom årene bygget opp et bilbiotek med heraldisk referanselitteratur og tidsskrifter gjennom bl.a. gaver fra medlemmer. Biblioteket er samlokalisert med biblioteket til Norsk Slektshistorisk Forening, først i Kulturvernets hus og senere i NSFs kokaler i Lørenskog. Kontaktperson for biblioteket er Anders Bjønnes.


Nettsider

I 2000 fikk vi tilbud fra Heraldisk Selskap om å legge oss under deres nettsted, hvilket vi aksepterte. I 2005 fikk vi vårt eget nettsted, med eget domene heraldikk.no.  Renate Gulbrandsen var den som teknisk styrte denne. Nettsiden hadde også parallelle tekster på engelsk.  Det var John McGowan som sto for oversettelsen.  Nyttår 2013 trakk han seg imidlertid, og våren 2015 trakk også Renate seg.  Styremedlemmet Geir Nordhus overtok da som nettredaktør (frem til 2022) og Trond Iversen som webmaster. Trond Iversen gikk brått bort i 2018.  Fra 2022 er Stian H Rakke webmaster.

Foreningens merke

Fra 1981 hadde foreningen Baldisholteppets rytter med skjold og spyd som sitt merke tegnet av styremedlemmet Odd Fjordholm. I 2001 ble det utlyst konkurranse om et heraldisk våpen for foreningen. Først i 2005 ble foreningens skjoldmerke endelig fastsatt. I 2007 ble foreningens fullstendige våpen vedtatt med følgende tekst: "Foreningens merke er i rødt skjold to oppvoksende, adosserte sølv stridsøkser med gull skjefter og med et gull skjold lagt over skjeftene. Skjoldet kan være utstyret med hjelm, vulst, hjelmklede og hjelmtegn. Hjelmtegnet er mellom to oppvoksende adosserte økser som i skjoldet, tre påfuglfjær delvis lagt over hverandre. Hjelmkledet er rødt med gull fôr." Tegningen er utført av generalmajor Thorbjørn B. Bergersen.