Vedtekter

 Vedtekter


 Vedtatt på Årsmøtet 17. mars 1988 (§ 7 endret 7. juni 2000, § 3 endret 4. mai 2005 og 15. mai 2007)

§ 1

Foreningens navn er Norsk Heraldisk Forening. Den er landsomfattende og har sitt sete i Oslo.§ 2

Foreningens formål er gjennom møter, foredrag og utsendelser å fremme studiet av og kjennskapet til heraldikk og beslektede emner som flagg, segl og bumerker, samt være et opplysende og veiledende organ i slike spørsmål.§ 3

Foreningens merke er i rødt skjold to oppvoksende, adosserte sølv stridsøkser med gull skjefter og med et gull skjold lagt over skjeftene. Skjoldet kan være utstyret med hjelm, vulst, hjelmklede og hjelmtegn. Hjelmtegnet er mellom to oppvoksende adosserte økser som i skjoldet, tre påfuglfjær delvis lagt over hverandre. Hjelmkledet er rødt med gull fôr.§ 4

Foreningen samarbeider med Societas Heraldica Scandinavica (Heraldisk Selskap). (Jfr. også §§ 9 og 10)

I tillegg dertil kan foreningen samarbeide med andre interesserte organisasjoner eller institusjoner i inn- og utland etter nærmere avtale med disse.§ 5

Som medlemmer kan opptas enhver person eller institusjon som interesserer seg for heraldikk og/eller beslektede emner, jfr. § 2. Styret bestemmer hvordan inn- og utmeldinger skal skje.§ 6

Dersom Styret finner at et medlem handler i åpenbar strid med Foreningens interesser, eller at vedkommendes medlemskap er til åpenbar skade for Foreningen, kan Styret midlertidig suspendere medlemskapet, hvoretter medlemmet på et spesielt med minst 14 dagers varsel innkalt møte kan ekskluderes av Foreningen. Vedtak om dette må fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

Styret kan nekte å oppta i Foreningen personer hvis medlemskap finnes å være til skade for Foreningen. Den som søker om medlemskap, kan kreve nektelsen overprøvet av Årsmøtet.§ 7

Foreningen ledes av et Styre på høyst 9 medlemmer, hvorav en formann, en sekretær og en kasserer.

Styret velges på Årsmøtet med vanlig flertall, jfr. § 15.

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen, slik at det hvert år står vekselvis 5 (hvorav formannen)

og 4 medlemmer på valg. Formannen velges ved særskilt valg. For øvrig konstituerer Styret seg selv.§ 8

Styret står for ledelsen av Foreningen, herunder for arrangement av møter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.§ 9

Styret ivaretar Foreningens forbindelse med Societas Heraldica Scandinavica (Heraldisk Selskap).

Dette er ikke til hinder for at de enkelte medlemmer kan tegne individuelle medlemskap i Selskapet

med de rettigheter og plikter som følger derav.§ 10

Foreningen er juridisk og økonomisk uavhengig av Selskapet.§ 11

Dersom det i Norge opprettes andre foreninger for heraldikk og/eller beslektede emner,

bør Styret vurdere å inngå samarbeidsavtale med denne eller disse.§ 12

Til å ivareta spesielle oppgaver kan Styret nedsette Utvalg. Slike Utvalg står ansvarlig overfor Styret.

Styret kan fastsette mandat eller instruks for slike Utvalg og oppløse dem når det finner det ønskelig.§ 13

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det avholdes en gang hvert år etter 1. mars.

Innkallelsen med dagsorden skjer skriftlig til medlemmene med minst tre ukers varsel.

Dagsorden skal inneholde følgende punkter: 1. Konstituering, 2. Årsberetning, 3. Regnskap, 4. Kontingent, 5. Innkomne saker eller forslag, 6. Valg av styremedlemmer, 7. Valg av revisor, 8. Eventuelt.

Saker eller forslag som ønskes behandlet på et Årsmøte, skal anmeldes skriftlig til Formannen innen

1. februar. Slike saker skal behandles under pkt. 5.§ 14

Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles av Styret med minst tre ukers skriftlig varsel, og skal avholdes innen seks uker, dersom det fremsettes skriftlig ønske om det fra minst 10 medlemmer.§ 15

Årsmøtet ledes av Formannen. Beslutninger fattes med vanlig flertall når annet ikke er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom et medlem anmoder om det. Blanke stemmer regnes som ikke avgitte stemmer. Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fullmakt til en av de tilstedeværende. De som ikke har betalt kontingent for foregående kalenderår har ikke stemmerett. For det enkelte årsmøte kan det besluttes at de ikke skal ha talerett, eventuelt heller ikke møterett. Endringer i disse vedtekter kan foretas med 3/4 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. (Om medlemskap; se § 5, 2. ledd)§ 16

Kontingentens størrelse fastsettes av Årsmøtet. Den kan fastsettes særskilt for forskjellige medlemskategorier og/eller med automatisk regulering. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapet fremlegges for Årsmøtet i revidert stand.§ 17

Foreningens oppløsning kan bare vedtas med 3/4 flertall av de fremmøtte medlemmer på et Årsmøte hvor forslag om oppløsning er oppført på dagsordenen. På et slikt Årsmøte skal Styret, dersom oppløsning vedtas, forelegge det avsluttede og reviderte regnskap. På samme Årsmøte skal det fremlegges forslag og fattes vedtak om anvendelse av Foreningens midler og andre aktiva til et heraldisk eller dermed beslektet formål.